Všeobecno-obchodné podmienky ,storno podmienky a reklamačný poriadok

 

Horehronský dvor, Závadka nad Hronom

1. Ubytovanie klientov v súkromí v objekte Horehronský dvor  sa uskutočňuje na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. Ubytovaní hostia predložia majiteľovi objektu doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné ubytovanie v objekte. Majiteľ objektu vydá ubytovaným hosťom potvrdenie o poskytnutí ubytovania a o zaplatení ceny za pobyt. Klientom sú poskytované služby v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení.

2. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok. Kaucia za  apartmán sa vyberá pri príchode  a je vo výške  á 200 €.

3. Nástup je možný v čase od 14.00 do 18.00, neskorší alebo skorší príchod je možný len po dohode s ubytovateľom.

4. Ubytovací čas predstavuje 24 hodín do 10.00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, inak je možné účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Možnosť stanovenia ubytovacieho času inak je nutné dojednať vopred.

5. Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./. Ubytovaní klienti majú k dispozícii lyžiareň/ miestnosť pre bicykle.  Za mimoriadne znečistenie objektu je účtovaný poplatok 100 €. Za stratu každého kľúča a čipu od alarmu brány klient zaplatí 100 € pokutu.

6. Vo všetkých priestoroch interiéru Horehronského dvora  je prísny zákaz fajčenia + zakladanie ohňa v blízkosti Objektu , okrem určených priestranstiev a ohnísk.  V objekte sú vyhradené miesta určené pre fajčiarov. Za porušenie zákazu fajčenia v objekte je účtovaný poplatok 200 €.

7. Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 hod. večer – 6.00 hod. ráno.

8. Ubytovaní hostia sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru a zbytočne neplytvať elektrickou energiou po celú dobu ubytovania.

9. Pri odovzdaní  apartmánu preberá klient inventár celého objektu, zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu apartmánu a jeho inventára . Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu v čase prenájmu zodpovedá hosť v plnej výške.

10. Majiteľ nezodpovedá za vecí, vrátane peňazí a cenností vnesené hosťom do objektu Horehronského dvora a za škodu, spôsobenú na odložených veciach. Hodnotné veci doporučujeme odovzdať do elektronického sejfu na –recepcii objektu. Tak isto nenechávať lyže, bicykle atď. pred objektom  alebo na aute. Klient má na to vyhradené priestory.

11. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie, premiestňovať riady a iné zariadenie do iného objektu.

12. V celom objekte Horehronského dvora je prísny zákaz používať vlastné elektrické spotrebiče okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.) Pred odchodom z izby alebo objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, uhasiť oheň vo vnútornom aj vonkajšom kozube, vnútorné krbové piecky zatvoriť okná a uzamknúť dvere.

13. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu.

14. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí, zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, sánky a pod./, zákaz vnášania športových potrieb do izieb. Tak isto na detskom ihrisku a detských preliezkach zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

15. Posteľná bielizeň, uteráky na ruky, uteráky, osušky, utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt, pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok  10 €/ osoba.

16. K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a vyhradené parkovisko pred objektom Horehronského dvora, ktoré nie je strážené, je monitorované kamerovým systémom s čím ubytovaní hosť súhlasí.

17. Ubytovanie domácich zvierat je povolené za úhradu a len po konzultácií s ubytovateľom a po predložení očkovacieho preukazu. Domáce zvieratá nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú odpočívať na lôžku a používať na kúpanie a podávanie pokrmov inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera je zodpovedná za dodržiavanie kľudu a znáša všetky škody, spôsobené zvieraťom.

18. Prípadné vzniknuté závady , nedostatky hláste ihneď majiteľovi objektu.

19. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu / nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod a tiež kontroly ubytovacieho poriadku.

20. Pri ochorení alebo zranení ubytovaných hostí je nutné kontaktovať majiteľa na recepcii objektu, kde sa nachádza lekárnička, alebo priamo zdravotnícke zariadenie.

21. Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá ubytovaná osoba.

22. Škody spôsobené počas pobytu, hradí ubytovaný v plnej výške!!!

23. V deň odchodu odovzdá klient objekt- apartmán  v takom stave v akom ju prevzal. Riady vyčistené , pozametané a tiež je povinný  zobrať si všetky prinesené potraviny.

24. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chodby , zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne majiteľom Objektu  pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.

25. Kaucia vo výške á 200 €/ apartmán Vám bude v prípade nepoškodenia zariadenia vrátená po skončení ubytovania.

26. Doplatky za energie.  Štandardne je spotreba energii v cene. Pri nadmernej spotrebe 

elektrickej energie si účtujeme doplatok 1kwh/ 0,50 € 

vodné a stočné . 1m3  doplatok 3 €

plyn 1m3 doplatok  0,80 €

27. Tiesňové telefónne čísla

Polícia 158

Záchranná zdravotná služba 155

Hasičská a záchranná služba 150

Integrovaný záchranný systém 112

Storno poplatky, Pandémická situácia , Covid 19, Vyššia moc.

 zrušenie rezervácie 91 a viac dní pred dňom nástupom na pobyt vrátenie celej sumy 

 zrušenie rezervácie 31-90  a viac dní pred dňom nástupom na pobyt je možné vystaviť vám darčekový poukaz  v rovnakej sume , na rovnaký počet dní. Platnosť poukazu je do konca daného kalendárneho roka, alebo dohodou.

- zrušenie rezervácie 30-15 dní pred dňom nástupu je účtovaný poplatok vo výške 50% z celkovej sumy za pobyt, záloha za pobyt.

- zrušenie rezervácie 14 dní až v deň príchodu predstavuje storno poplatok 100% z celkovej sumy za pobyt

-zrušenie rezervácie v dôsledku zhoršenej pandémickej situácie, karanténa COVID 19 ,alebo zásah takzvanej „Vyššej moci „ min 30 dni pred pobytom  v takomto prípade je možné pobyt absolvovať v inom náhradnom termíne respektívne  je možnosť požiadať o darčekový poukaz v rovnakej hodnote.

Reklamačné podmienky

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v ubytovacom zariadení poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci prevádzky- majiteľ alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v stanovenej lehote.

Chyby odstrániteľné

Ubytovacie služby

Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z.

Chyby neodstrániteľné

Ubytovacie služby

V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak zariadenie nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné riešenie a izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na: primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom ubytovacieho zariadenia prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie v súkromí aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie