Ubytovací poriadok Horehronský dvor, Závadka nad Hronom

 

Vážení hostia, dúfame, že sa na našom ubytovacom zariadení budete cítiť príjemne a ako doma.

Týmto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste venovali pozornosť nasledovným riadkom: 

Aby sme Vám mohli zabezpečiť príjemný pobyt a vyhli sa eventuálnym nedorozumeniam, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúci ubytovací poriadok. Potvrdením rezervácie zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s ubytovacím poriadkom, súhlasíte s ním a počas pobytu sa ho budete v plnej miere pridržiavať. Nedodržiavanie ubytovacieho poriadku môže byť dôvodom pre zrušenie Vašej rezervácie a zúčtovanie plnej ceny pobytu bez ohľadu na vynútený skorší odchod z objektu.

 • Klient je povinný dodržiavať nočný kľud 22:00 - 06:00.

V tom čase sa odporúča obmedziť hluk tak, aby klient neobťažoval  susedov. Pre posedenie do neskorých nočných a ranných hodín je určená spoločenská miestnosť  v suteréne kde je možnosť zábavy aj do skorých ranných hodín bez rizika obťažovania susedov. V prípade závažného rušenia nočného kľudu nebude kaucia vrátená nájomcovi a bude vynútený skorší odchod z objektu.

 

 • Prenajímateľ klientovi počas pobytu poskytne všetky informácie a pomoc, ktorú klient potrebuje. Odporúčame, aby klient všetky pripomienky na kvalitu ubytovania ihneď oznámil prenajímateľovi,

aby odstránil nahlásené nedostatky.

 

 • Klient je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ počas pobytu klienta nie je povinný upratovať ani vynášať odpadky z ubytovacej jednotky.

 

 • Prenajímateľ mení posteľnú bielizeň pri nástupe na pobyt. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť klientovi uteráky, kuchynské utierky, toaletný papier, hygienické potreby, prostriedky na čistenie    a umývanie riadu.

 

 • Do izieb nechoďte v lyžiarskej obuvi. V ubytovacej jednotke sa prezúva do domácej obuvi!

 

 • Klient sám zodpovedá za bezpečnosť svojich osobných predmetov a cenností, ktoré si odložil v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ nezodpovedá za ich prípadnú stratu, preto odporúčame, aby klient pri odchode z ubytovacej jednotky podmienečne zamkol dvere a zatvoril okná.

 

 • Prenajímateľ nemá právo v neprítomnosti klienta vstúpiť do rezervovanej ubytovacej jednotky. Výnimkou sú len mimoriadne okolnosti, pri ktorých je nevyhnutné vstúpiť do ubytovacej jednotky   z dôvodu odvrátenia nebezpečenstva alebo vzniku možnej škody. O vstupe do ubytovacej jednotky musí prenajímateľ klienta informovať pri prvom nasledujúcom kontakte. V prípade oprávnenej pochybnosti prenajímateľa, že bola spôsobená škoda na jeho majetku, je klient povinný umožniť prenajímateľovi vstup do ubytovacej jednotky a preverenie jej stavu.

 

 • Klient môže do ubytovacej jednotky priviesť domáceho miláčika len s povolením prenajímateľa. Príchod s vopred nenahláseným domácim miláčikom, nie je povolený a prenajímateľ majú v takom prípade právo na zrušenie klientovej rezervácie. Klient je povinný dbať na to, aby domáci miláčik nepoškodil alebo nezničil vybavenie ubytovacej jednotky, ako aj dôkladne očistiť jeho výkaly v apartmáne, na dvore, v objekte a v jeho najbližšom okolí. Ak bolo vopred dohodnuté, že domáci miláčik bude umiestnený vonku, je prísne zabránené púšťať ho do vnútorných priestorov objektu.
 • Do objektu nie je povolené priniesť zbrane, ľahko zápalné a explozívne látky, či látky so silným alebo nepríjemným zápachom. Klient bez povolenia prenajímateľa nesmie používať akékoľvek vlastné kuchynské spotrebiče (plynový horák/elektrická platnička a pod.).

 

 • Klient je povinný dbať na to, aby počas pobytu nepoškodil nábytok a zariadenie tak v interiéri ubytovacej jednotky, ako aj v exteriéri objektu. Nie je povolené presúvať nábytok medzi jednotlivými miestnosťami ubytovacej jednotky ani prenášať vnútorné vybavenie  mimo objekt.

 

 • Pri odchode z ubytovacej jednotky je klient počas pobytu povinný vypnúť svetlá, elektrické spotrebiče a zatvoriť vodovodné kohútiky. Chladenie jedál a nápojov tečúcou vodou nie je povolené. Zakázané je aj hádzanie odpadkov do záchodu, umývadla a na iných miestach, ktoré na to nie sú určené, tak v ubytovacej jednotke ako aj na dvore a v okolí objektu.

 

 • Prístup do interiéru a exteriéru ubytovacej jednotky je povolený len osobám, ktoré majú v objekte rezervované ubytovanie. Ak sa utvrdí, že sa v objekte nachádzajú vopred nenahlásené osoby, prenajímateľ má právo zrušiť celú rezerváciu bez práva klienta na odškodnenie.

 

 • Klient, ktorý počas pobytu v objekte prenajímateľovi spôsobí škodu na majetku, je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Prenajímateľ môže požadovať od klienta úhradu kaucie. Kaucia za rezervovanú ubytovaciu jednotku sa platí v deň nástupu na ubytovanie a vracia sa klientovi v plnej výške v deň odchodu z ubytovacej jednotky, ak počas pobytu klient prenajímateľovi nespôsobil žiadnu škodu na majetku.

 

 • V deň odchodu je klient povinný opustiť ubytovaciu jednotku do 10:00 hod. (pokiaľ nebolo dohodnuté inak), aby ju prenajímateľ mohol pripraviť pre klientov, ktorí prichádzajú do ubytovacej jednotky o 14:00 hodine. Klient je povinný zanechať rezervovanú ubytovaciu jednotku v rovnakom stave, v akom ju prevzal pri príchode – nepoškodenú a čistú.

 

 • Klientovi, ktorý nedodržiava pravidlá ubytovacieho poriadku a narúša kľud v objekte, môže byť ubytovanie zrušené. Ak prenajímateľ zruší klientovi ubytovanie z dôvodu porušovania pravidiel ubytovacieho poriadku, klient, bez ohľadu na skrátenie pobytu v objekte, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny rezervácie.

 

 • Nástupom na ubytovanie klient potvrdzuje, že je oboznámený s ubytovacím poriadkom a súhlasí     s povinnosťami a podmienkami, ktoré sú v ubytovacom poriadku uvedené. Reklamácie sa zohľadňujú len v prípade, ak sú nahlásené počas pobytu. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

 

Klient pri ukončení pobytu je povinný vyzliecť posteľné prádlo, vypratať chladničky a mrazničku, umyť a odložiť riad a poupratovať.

 

 

Prevádzkový poriadok bazén:

Názov správcu: Horehronský dvor s.r.o.

Adresa: Hviezdoslavova 172/34, 976 67 Závadka nad Hronom

IČO: 45 950 296

Tel.: 0903 955 249

Email: info@horehronskydvor.sk

Druh a spôsob poskytovania služieb

 

Vonkajší bazén slúži, ako rekreačný a relaxačný pre ubytovaných hostí a návštevníkov. Bazén má rozmery 6 m x 3 m o hĺbke 1,1 m. Prevádzka bazéna je od pondelka do nedele v čase od 8,00 h  do 21,00 hod. Vstup pre ubytovaných hostí a návštevníkov  je riešený samostatne cez voľné priestranstvo. Kapacita bazéna je max. 16 osôb. 

 

Návštevné hodiny

 

JÚN – AUGUST  

od 01.06. – do 31.08./prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny , podľa počasia/

SEPTEMBER – MÁJ

je bazén mimo prevádzky!  

Prevádzková doba bazéna

 

Pondelok - Nedeľa:  8,00 hod. – 21,00 hod. 

Mimo prevádzkových hodín je používanie bazéna zakázané a na vlastné riziko.

Spôsob údržby a čistenie vonkajšieho bazéna s príslušenstvom

 

1. Denne po skončení prevádzky sa vykonáva čistenie priestorov okolo bazéna a celého rajónu. 

2. Najmenej raz za mesiac sa vykonáva čistenie stien a dna bazéna bazénovým vysávačom.

 

Zásady správania sa a povinnosti návštevníkov bazéna

 

 1. Povinnosti ubytovaných hostí a návštevníkov sú určené prevádzkovým poriadkom a zásadami správania sa na bazéne, ktoré je vyvesené vedľa bazéna na viditeľnom mieste.

 

 1. Do bazéna nemajú prístup choré osoby, ktorých pobyt v bazéne je nevhodný alebo nežiaduci, najmä osoby s kožnými, či inými prenosnými chorobami, ako aj osoby  pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok.
 2. Pri vstupe do bazéna je prikázané osprchovať sa. Sprcha je oproti bazénu a v saune.
 3. Vedúci skupiny (objednávateľ, hovorca, pedagóg....) sa oboznámil pri nástupe a berie na vedomie, že všetky osoby, ktoré prišli s ním na pobyt sa budú správať a používať všetky zariadenia v súlade s právnymi a ostatnými predpismi a zásadami bezpečného správania sa.

Zmluvná pokuta

V prípade , že dôjde k fyzickému znečisteniu bazéna, návštevníkom, zvieraťom účtujeme si zmluvnú pokutu vo výške 100 €/každý prípad / výmena vody, bazénová chémia.

 

Záverečné ustanovenia

Tento Prevádzkový poriadok pre vonkajší bazén nadobúda účinnosť dňa 01.05.2023

 

 

                                                                                                     Mgr.  Ľuboš Bartošík

                                                                                                                 konateľ

V Závadke nad Hronom, dňa 01. 05. 2023