Ubytovací poriadok Horehronský dvor, Závadka nad Hronom

 

Vážení hostia, dúfame, že sa na našom ubytovacom zariadení budete cítiť príjemne a ako doma.

Týmto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste venovali pozornosť nasledovným riadkom: 

Aby sme Vám mohli zabezpečiť príjemný pobyt a vyhli sa eventuálnym nedorozumeniam, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúci ubytovací poriadok. Potvrdením rezervácie zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s ubytovacím poriadkom, súhlasíte s ním a počas pobytu sa ho budete v plnej miere pridržiavať. Nedodržiavanie ubytovacieho poriadku môže byť dôvodom pre zrušenie Vašej rezervácie a zúčtovanie plnej ceny pobytu bez ohľadu na vynútený skorší odchod z objektu.

 • Klient je povinný dodržiavať nočný kľud 22:00 - 06:00.

V tom čase sa odporúča obmedziť hluk tak, aby klient neobťažoval  susedov. Pre posedenie do neskorých nočných a ranných hodín je určená spoločenská miestnosť  v suteréne kde je možnosť zábavy aj do skorých ranných hodín bez rizika obťažovania susedov. V prípade závažného rušenia nočného kľudu nebude kaucia vrátená nájomcovi a bude vynútený skorší odchod z objektu.

 

 • Prenajímateľ klientovi počas pobytu poskytne všetky informácie a pomoc, ktorú klient potrebuje. Odporúčame, aby klient všetky pripomienky na kvalitu ubytovania ihneď oznámil prenajímateľovi,

aby odstránil nahlásené nedostatky.

 

 • Klient je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ počas pobytu klienta nie je povinný upratovať ani vynášať odpadky z ubytovacej jednotky.

 

 • Prenajímateľ mení posteľnú bielizeň pri nástupe na pobyt. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť klientovi uteráky, kuchynské utierky, toaletný papier, hygienické potreby, prostriedky na čistenie    a umývanie riadu.

 

 • Do izieb nechoďte v lyžiarskej obuvi. V ubytovacej jednotke sa prezúva do domácej obuvi!

 

 • Klient sám zodpovedá za bezpečnosť svojich osobných predmetov a cenností, ktoré si odložil v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ nezodpovedá za ich prípadnú stratu, preto odporúčame, aby klient pri odchode z ubytovacej jednotky podmienečne zamkol dvere a zatvoril okná.

 

 • Prenajímateľ nemá právo v neprítomnosti klienta vstúpiť do rezervovanej ubytovacej jednotky. Výnimkou sú len mimoriadne okolnosti, pri ktorých je nevyhnutné vstúpiť do ubytovacej jednotky   z dôvodu odvrátenia nebezpečenstva alebo vzniku možnej škody. O vstupe do ubytovacej jednotky musí prenajímateľ klienta informovať pri prvom nasledujúcom kontakte. V prípade oprávnenej pochybnosti prenajímateľa, že bola spôsobená škoda na jeho majetku, je klient povinný umožniť prenajímateľovi vstup do ubytovacej jednotky a preverenie jej stavu.

 

 • Klient môže do ubytovacej jednotky priviesť domáceho miláčika len s povolením prenajímateľa. Príchod s vopred nenahláseným domácim miláčikom, nie je povolený a prenajímateľ majú v takom prípade právo na zrušenie klientovej rezervácie. Klient je povinný dbať na to, aby domáci miláčik nepoškodil alebo nezničil vybavenie ubytovacej jednotky, ako aj dôkladne očistiť jeho výkaly v apartmáne, na dvore, v objekte a v jeho najbližšom okolí. Ak bolo vopred dohodnuté, že domáci miláčik bude umiestnený vonku, je prísne zabránené púšťať ho do vnútorných priestorov objektu.
 • Do objektu nie je povolené priniesť zbrane, ľahko zápalné a explozívne látky, či látky so silným alebo nepríjemným zápachom. Klient bez povolenia prenajímateľa nesmie používať akékoľvek vlastné kuchynské spotrebiče (plynový horák/elektrická platnička a pod.).

 

 • Klient je povinný dbať na to, aby počas pobytu nepoškodil nábytok a zariadenie tak v interiéri ubytovacej jednotky, ako aj v exteriéri objektu. Nie je povolené presúvať nábytok medzi jednotlivými miestnosťami ubytovacej jednotky ani prenášať vnútorné vybavenie  mimo objekt.

 

 • Pri odchode z ubytovacej jednotky je klient počas pobytu povinný vypnúť svetlá, elektrické spotrebiče a zatvoriť vodovodné kohútiky. Chladenie jedál a nápojov tečúcou vodou nie je povolené. Zakázané je aj hádzanie odpadkov do záchodu, umývadla a na iných miestach, ktoré na to nie sú určené, tak v ubytovacej jednotke ako aj na dvore a v okolí objektu.

 

 • Prístup do interiéru a exteriéru ubytovacej jednotky je povolený len osobám, ktoré majú v objekte rezervované ubytovanie. Ak sa utvrdí, že sa v objekte nachádzajú vopred nenahlásené osoby, prenajímateľ má právo zrušiť celú rezerváciu bez práva klienta na odškodnenie.

 

 • Klient, ktorý počas pobytu v objekte prenajímateľovi spôsobí škodu na majetku, je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Prenajímateľ môže požadovať od klienta úhradu kaucie. Kaucia za rezervovanú ubytovaciu jednotku sa platí v deň nástupu na ubytovanie a vracia sa klientovi v plnej výške v deň odchodu z ubytovacej jednotky, ak počas pobytu klient prenajímateľovi nespôsobil žiadnu škodu na majetku.

 

 • V deň odchodu je klient povinný opustiť ubytovaciu jednotku do 10:00 hod. (pokiaľ nebolo dohodnuté inak), aby ju prenajímateľ mohol pripraviť pre klientov, ktorí prichádzajú do ubytovacej jednotky o 14:00 hodine. Klient je povinný zanechať rezervovanú ubytovaciu jednotku v rovnakom stave, v akom ju prevzal pri príchode – nepoškodenú a čistú.

 

 • Klientovi, ktorý nedodržiava pravidlá ubytovacieho poriadku a narúša kľud v objekte, môže byť ubytovanie zrušené. Ak prenajímateľ zruší klientovi ubytovanie z dôvodu porušovania pravidiel ubytovacieho poriadku, klient, bez ohľadu na skrátenie pobytu v objekte, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny rezervácie.

 

 • Nástupom na ubytovanie klient potvrdzuje, že je oboznámený s ubytovacím poriadkom a súhlasí     s povinnosťami a podmienkami, ktoré sú v ubytovacom poriadku uvedené. Reklamácie sa zohľadňujú len v prípade, ak sú nahlásené počas pobytu. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

 

Klient pri ukončení pobytu je povinný vyzliecť posteľné prádlo, vypratať chladničky a mrazničku, umyť a odložiť riad a poupratovať.